UNDERVISNINGSPLAN            

             Undervisningen ved trafikkskolen følger "undervisningsplan" fastsatt av                               Vegdirektoratet.

 

HOVEDMÅL FOR OPPLÆRINGEN       

             Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B, skal eleven ha den                             kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.

             Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse,              som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

                          - er trafikksikker

                          - gir god samhandling

                          - fører til god trafikkavvikling

                          - tar hensyn til helse, miljø og andres behov

                          - er i samsvar med gjeldende regelverk

 

             Målene uttrykker hva eleven skal kunne for å få førerkort. Målene er derfor                         retningsgivende for opplæringen og førerprøven. Det er for de ulike trinn i                          opplæringen, satt mål, som til sammen fører til hovedmålet.                                                 Se Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

 

ELEVEN                        

             Mange tror det er nok å møte til kjøretimene. En slik innstilling fører vanligvis til at              opplæringen forlenges, og i enkelte tilfeller, til at man verken når målet, eller får              førerkort. Best resultat får du ved å møte godt forberedt, både til teori- og kjøretimer.

 

TEORIUNDERVISNINGEN

             Noe teori er det i den obligatoriske delen. Frivillig teorikurs blir bare satt i gang hvis              flere elever ønsker det. Foreløpig skal vi prøve med 4 emnekvelder.

 

KJØRETIME                  

             En kjøretime varer i 45 min og det er fritt valg mellom manuelt- og automatgiret bil.              Kjøreskolen kan starte og avslutte kjøretimen innenfor en rimelig nærhet fra              kjøreskolen, uten at det går av elevens tid. Husk å ta med bevis for gjennomgått              trafikalt grunnkurs og legitimasjon til kjøretimen.

 

BETALING                    

             Kjøretimene betales kontant eller med bankkort hvis ikke annet er avtalt.

 

TIMEBESTILLING         

             Timebestilling skjer direkte til skolen, per telefon, per e-post eller ved frammøte.              Avtalt time som ikke benyttes må betales, hvis den ikke avbestilles i god tid før              timens begynnelse (senest et virkedøgn i forveien, obligatoriske timer er fristen              minimum to virkedøgn).

 

ALDERSGRENSER      

             Den som skal kjøre opp til førerkort klasse B, må være fylt 18 år. Opplæringen kan              begynne når eleven er fylt 16 år.

 

SPERREFRISTER        

             Den som har kjørt motorvogn uten å ha førerkort for vedkommende gruppe av                    motorvogn, kan ikke få slikt førerkort første gang, før det har gått minst seks                      måneder siden den ulovlige kjøringen fant sted. Er det forvoldt skade ved kjøringen,              kan man ikke få slikt førerkort før det er gått minst et år siden kjøringen. Er                         vedkommende yngre enn lovlig minstealder, løper sperrefristen fra den dagen han              oppnår minstealderen. Politiet fastsetter også sperrefrist p.g.a. andre straffbare                  forhold. Er søkeren i tvil om han har sperrefrist, må dette undersøkes. Som regel er              øvingskjøring ikke tillatt for den som har sperrefrist.

 

SØKNADSSKJEMA OG BILAG

             Søknad om førerkort skrives på fastsatt   skjema. Søknader med bilag leveres her på              skolen, eller sendes til trafikkstasjonen der du skal kjøre opp. Søknaden må leveres              i god tid, cirka to måneder før teoriprøven, og kan også leveres på Internett på                   Statens Vegvesens nettsider.

 

FØRERPRØVE              

             Førerprøven består av både teori og praksis. Tid for teoriprøven kan ikke bestilles.              Det er "drop in" på trafikkstasjonen. Det vil si at du bare møter opp på, for eksempel,              Hafslund Trafikkstasjon før klokka 1300, og tar prøven med en gang. Teoriprøven              kan tidligst avlegges seks måneder før du fyller 18 år og er gyldig i tre år. Det vil si at              kjøreprøve må avlegges innen 3 år. Oppkjøring kan tidligst avlegges når du har fylt              18 år, og vi kan ikke bestille oppkjøring før teoriprøven er bestått. Ved opplæring på              automatgiret bil, fås kun sertifikat for det.

 

PÅKLEDNING               

             Det er viktig at en har lette og ledige klær på seg når en kjører. Bilen er godt                      oppvarmet, og selv om det er kaldt, er det unødvendig å sitte med yttertøy på. Tungt              skotøy, høye hæler og tresko bør unngås under kjøringen.

 

HVOR OFTE DU BØR HA KJØRETIME

             Dette er et individuelt spørsmål, men for  de fleste, har det vist seg at 2-3 kjøretimer              per uke gir gode resultater.

 

TAUSHETSPLIKT         

             De ansatte ved skolen har yrkesetisk taushetsplikt.

 

KONFERANSE MED ANSVARLIG LEDER

             Konferanse med ansvarlig leder eller spørsmål angående undervisningen avtales tid              med skolens kontor.

Nyttig informasjon

Claudius Trafikkskole

SARPSBORG

Nøtteveien 1, 1715 Yven

Slik kontakter du oss:

 

Telefon: 69 12 99 90

Mobil: 984 84 557

E-post: kristian@claudius.no

Vanlig frivillig teorikurs starter når mange nok elever har meldt seg på.

Trafikalt grunn-kurs starter 21. mars   2017      kl 1730. Meld deg på  telefon 98484557